Semalt: Saýt traffiginiň azalmagyna sebäp bolup biljek 15 SEO meselesiWeb sahypasynyň traffiginiň peselip başlamagynyň ýa-da düýbünden ýykylmagynyň köp sebäbi bar. Resursyň özünde tehniki kynçylyklardan başlap, daşarky faktorlar bilen gutarýar.

Gowy habar, meselä wagtynda diagnoz goýulsa, peseliş tersine bolup biler, käte hatda ulag köpelýär. Käwagt gözleg basmagyň azalmagynyň sebäbini tapmak meselesi gaty kyn bolup biler.

Bu makalada bir saýtdaky traffigiň azalmagynyň aç-açan we aç-açan sebäplerine serederis we ony diagnostika barlag sanawy hökmünde ulanyp bilersiňiz.

1. Sahypa täze mazmun goşulmady

Sahypadaky her sahypa, gözleg üçin ulanyjylar üçin goşmaça giriş nokady. Onda näçe gowy dizaýn edilen gonuş sahypalary bolsa, traffik şonça-da ýokary bolar. Highlyokary bäsdeşlik temalaryna gezek gelende-de. Täze sahypalar goşulmasa, belli bir wagtdaky traffik durup başlar we ahyrynda peseler.

2. Bar bolan sahypalar täzelenenok

Islendik maglumat köne gutarýar, könelişme derejesi mowzuga baglylykda tapawutlanýar. Esasy sahypalardaky mazmuny wagtal-wagtal täzelemeseňiz, wagtyň geçmegi bilen has gowy we has ýerlikli bäsdeşler gözleg netijelerinde aýlanyp geçerler.

Käwagt hatda atlaryň ýönekeý gözden geçirilmegi we tekstiň içinde birnäçe abzasy täzeden ýazmak hem ýeterlikdir TOP-lary yzygiderli saklamak.

3. Sahypada dizaýn şablony üýtgedi

Täzelenmä gowy taýýarlansaňyz we üýtgeşmeleri üns bilen durmuşa geçirseňiz, hiç hili problema bolmaz. Emma bir zat elmydama ýalňyşyp biler we täzeden dizaýn traffigiň azalmagyna sebäp bolup biler. Fallhtimal, ýykylmagyň sebäpleri aşakdakylardyr:
  • döredijiler tötänleýin CNC şablonyny üýtgetdiler;
  • ýol sahypalarynyň salgylary üýtgedi, gönükdirmeler düzülmedi;
  • dizaýn, indeksirlemegi kynlaşdyrýan JavaScript-e esaslanýar;
  • käbir möhüm mazmun bloklary köne şablona ýerleşdirilip, täzesine geçmegi ýatdan çykardy.
Her niçigem bolsa, dizaýn üýtgäninden soň traffigiň peselmegi duýulsa, jikme-jik barlag hakyky sebäplerini kesgitlemek üçin amala aşyrylmalydyr.

4. Sahypada köp sanly sahypa bar

Sahypada şol bir mazmunly birnäçe sahypa bar bolsa, gözleg robotlarynyň haýsysynyň has möhümdigini anyklamak kyn we netijede ähli giriş sahypalarynyň ýagdaýy birbada peselip biler.

Köplenç dublikatlar hereketlendirijiniň özi tarapyndan döredilýär, şonuň üçin a alyp barmak artykmaç bolmaz tehniki barlag ýüze çyksa meseläni wagtal-wagtal düzetmek üçin.

5. Esasy sahypalarda düýpli üýtgeşmeler

Sahypanyň mazmunynyň ep-esli bölegini (30-50% ýa-da ondanam köp) üýtgetdiňiz ýa-da SEO-optimallaşdyrylan mazmuny düýbünden aýyrdyňyz diýeliň. Gözleg motorlary derrew reaksiýa bildirmezler, ýöne her niçigem bolsa, gözlegdäki şeýle sahypalaryň ýagdaýy täzeden hasaplanar.

6. Indeksirlemek bilen baglanyşykly meseleler

Bu köp derejeli gurluşy bolan uly taslamalar üçin hakyky mesele. Mysal üçin, onlaýn dükanlar, kataloglar, agregatorlar, kataloglar we ş.m. Şeýle sahypalardaky sahypalarda 4 derejeli höwürtge ýa-da has köp bolup biler. Ygtybarly baglanyşyk we beýleki şuňa meňzeş usullar bolmasa, olaryň doly hukukly indeksirlemegine gaty uzak garaşyp bilersiňiz.

7. Möhüm baglanyşyklaryň ýitmegi

Bu siziň pikir edişiňizden has ýygy bolýar. Mundan başga-da, gowy agramy geçiren iki ýa-da üç baglanyşygyň ýitmegi, esasanam traffik taýdan möhüm sahypalara sebäp bolsa, traffigiň ep-esli azalmagyna sebäp bolup biler.

Specializedaly ýöriteleşdirilen hyzmatlary ulanyp, baglanyşyk massasyna gözegçilik etmek amatly bagyşlanan SEO dolandyryş panelibelli bir aralykda degişli hasabatlary döredýän, arka baglanyşyklaryň dinamikasyna netijeli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän.

DSD düşündirdi

SEO, web ösüşi, sanly marketing, hosting ýa-da başga bir iş bilen meşgullananyňyzda, güýçli bäsdeşlik ukyby bolmaly. Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli, müşderileriňize häzirki zaman seljeriş maglumatlary we web sahypasynyň giňişleýin barlaglaryny hödürleýän ösen, ak bellikli SEO gurallar toplumydyr. Iň oňat tarapy, domeniňizde Bagyşlanan SEO dolandyryş panelini işe girizmek üçin bary-ýogy 15 minut gerek bolar we munuň üçin bir teňňe tölemeli bolmaz.

Şeýlelik bilen, “Semrush”, “Ahrefs” ýa-da “Ubersuggest” ýaly köp wezipeli SEO platformasyny dolandyrmak isleýän bolsaňyz, “Dedicated SEO” paneli size gerek zat.

8. icerdäki bäsleşigiň ösüşi

TOP-a ýeten bolsaňyz, dynç almagyňyza we dynç almagyňyza sebäp däl. Galyberse-de, gözleg netijeleriniň çäginiň bir ýerinde, bäsdeşleriňizden kiçijik, ýöne birkemsiz adam sizi belli bir wagt wezipäňizden çykarmak üçin yzygiderli işläp biler.

Bu, esasanam ýokary derejeli bäsdeşlik temalary üçin möhümdir we belli bir döwürde bu hereketiň dinamikasynyň pozitiwden negatiw üýtgemegine sebäp bolup biler.

9. Giňeldilen böleklerden çykmak

Sahypa sahypalarynyň baý bölekleri sebäp bolup biler traffigiň ep-esli ýokarlanmagy göni manyda bir gije. Extendedöne uzaldylan bölekler ýykylsa, meselem, bäsdeşlerden biri has gowy gonuş sahypasyny döreden bolsa, traffigiň azalmagy edil çalt bolar.

10. Gözleg isleginiň üýtgemegi

Sahypalarda traffigiň azalmagynyň umumy sebäplerinden biri gözleg isleginiň gadagan edilmegi. Munuň möwsümliligi, ulanyjy gyzyklanmalarynyň üýtgemegi we ýer meýilleri sebäpli bolup biler. Diňe muny anyklamaly - islegiň wagtlaýyn azalmagy hakda gürleşýäris ýa-da bu eýýäm hemişelik tendensiýa (mysal üçin, kanunçylygyň üýtgemegi, enjamlaryň täze setiriniň çykmagy we ş.m.).

11. 4xx/5xx ýalňyşlyklar

Köp sanly "404" we 5xx ýalňyşlyklaryň ýüze çykmagy, netijede ulaglaryň çökmegine sebäp bolup biler. Munuň köp sebäbi bolup biler - sahypadaky işiň dowamynda tötänleýin üýtgeşmelerden başlap, CMS ýa-da serweriň özünde goşmaça modullar/skriptler.

12. Sahypa ýa-da serwer bilen tehniki meseleler

Indiki nokatdan başga-da, islendik saýtda bolup biljek tehniki meseleleriň sanynyň gaty köp bolup biljekdigini bellemelidiris. Galyberse-de, diňe ýok zat bozulmaýar.

Şol sebäpli yzygiderli tehniki barlaglary geçirmek we çeşmäniň ulanylyşyna gözegçilik etmek gaty möhümdir ýaly ýöriteleşdirilen gurallar Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli

13. Wirus ýokaşmagy ýa-da döwmek

Islendik sahypa, goragy näçe gowy bolsa-da döwülip ýa-da wirus ýokaşyp biler. Käwagt geleňsizlik sebäpli işläp düzüjileriň özleri ulanýan hüjümçiler üçin boşluk goýýarlar. Netijede, saýtda zibil spam sahypalary döredilip bilner, balykçy saýtlaryna daşarky baglanyşyklar ýerleşdirilip bilner we hasabyňyzdan peýdany almak üçin beýleki manipulýasiýa edilip bilner.

Gözleg motorlary gözleg netijelerinde şeýle sahypalary we ähli domenleri peseldýärler we ulanyjylar sahypa wirus ýokaşandygy barada habar alýarlar. Emma üçünji tarap kody üçin ähli sahypalary we faýllary yzygiderli skanerleýän skriptleri ulanyp, özüňizi öňünden goramak has gowudyr.

14. Gözlegdäki wezipeleriň azalmagy

Hiç kim TOP-da hemişelik wezipe saklap bilmez. Sahypa köp sanly sahypa sebäpli pes ýygylykly soraglar üçin bir sahypa çekmäge gönükdirilen bolsa, bu az görüner. Mainöne esasy traffik köp traffikli birnäçe sahypa arkaly döredilen bolsa, esasy düwmeler bilen pozisiýalarynyň azalmagy, umuman, sahypanyň traffigine ep-esli derejede täsir eder.

15. Algoritmleriň ýa-da süzgüçleriň düýpgöter üýtgemegi

PSaňy-ýakynda PS täzelenmesinden soň web sahypasynyň traffiginiň peselmegi ýüze çykan bolsa, göwnüňizden turar. Käwagt gözleg motorlary hyzmatlardaky täzelikler sebäpli käbir traffigi öz üstlerine alýar, käwagt bolsa baglanyşyk bilen büstlemek üçin her dürli sanksiýalary girizýär. Süzgüçiň aşagyna girmek uzak möhletli netijeleriň çynlakaý bolup biljekdigi sebäpli "bejerilmeli".

Netije

Gözleg motorlaryndan traffigiň azalmagy ýa-da sahypanyň pozisiýasynyň peselmegi ýaly mesele bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, howsala düşmeli däl, nädogry bolup biläýjek gipotezalary ýuwaşlyk bilen derňemäge we synagdan geçirmäge başlaň.

Käwagt jogap ýer ýüzünde bolup biler we çalt we täsirli diagnostika netijesinde gatnaşyjylar dikeldilip bilner, ýa-da iň bolmanda azalmagy bes edilip, netijeli işlenip bilner.

Makalamyz size peýdaly bolar diýip umyt edýäris. Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da özüňizden bir zat goşmak isleseňiz - teswirlerde ýazyň!

mass gmail